Стратегически документи

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г.

Подпомагането от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) има за цел допълнително да подобри устойчивото развитие на селското стопанство, прехраната и селските райони и да допринесе за постигането на следните общи цели:

а)       да насърчава развитието на интелигентен, устойчив и диверсифициран сектор на селското стопанство, гарантиращ продоволствената сигурност;

б)      да подкрепя грижите за околната среда и действията в областта на климата и да допринася за постигане на целите на Съюза, свързани с околната среда и климата;

в)      да укрепва социално-икономическата структура на селските райони.

Тези цели следва да се допълват с междусекторната цел за модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен.

 

Стратегическият план е структуриран около 9 специфични цели на Общата селскостопанска политика (ОСП) и една междусекторна цел на ЕС, която е свърана с модернизиране на селското стопанство и селските райони чрез стимулиране и споделяне на знания, иновации и цифровизация и насъчраване на ползването им в по-голяма степен от земеделските стопани чрез по-добър достъп до обмен на научни иззследвания, иновации и знания и чрез обучение. С цел да бъде подобрено в още по-голяма степен устойчивото развитие на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и селските райони, общите цели на ОСП са насочени към икономическата тъкан на селските райони, устойчивостта и доходите на земеделските стопанства, по-доброто качество на изпълнението в областта на околната среда и климата и укрепената социално-икономическа структура на селските райони.

Преходът към политика, ориентирана в по-голяма степен към качеството на изпълнението, изисква установяването на стабилна рамка за качеството на изпълнението, която въз основа на набор от общи показатели ще позволи на Комисията да извършва оценка и да наблюдава качеството на изпълнението на политиката. Цялостното качество на изпълнението на политиката ще бъде предмет на многогодишна оценка въз основа на показатели относно въздействието, докато ежегодното проследяване на качеството на изпълнението на политиката ще се извършва въз основа на пълния списък на показатели за резултатите.

Чрез показателите за крайните продукти всяка година разходите ще бъдат обвързвани с качеството на изпълнението при прилагането на политиката; този ежегоден процес разчита до голяма степен на списък от показатели за крайните продукти.

---

Стратегическият план за развитието на земеделието и селските райони за програмен период
2023 – 2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет е изменен с РМС 897/15.12.2023 г.

---

Годишният доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2023 г. е одобрен с РМС 877/13.12.2023 г. 


Документът е валиден до края на : 2029 г.
Документът е приет с Решение № 85 на Министерския съвет от 24.02.2022 г.