Стратегически документи

План за засилване на ролята на здравно образование в българското училище

Заключение

Резултатите от проведените проучвания доказват необходимостта от съвместна работа на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието за ефективно здравно образование, основано на предварителна и системна оценка на потребностите, нови обучителни методи, базирани на опит и преживяване и подход „връстници за връстници“, едновременно с изграждане на подкрепяща среда и постоянна обратна връзка за ефективността на програмата.

 

7. РАБОТНИ СТЪПКИ И ЕТАПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЛАНА

Първи етап:

1. Създаване на междуинституционален механизъм за планиране и осъществяване на дейности по промоция, превенция и профилактика.

2. Разработване на концептуална рамка на дейностите по промоция, превенция и профилактика.

Втори етап:

1. Преглед на съдържанието и формите за осъществяване на здравно образование в българското училище.

2. Разработване на програми за профилактика и на интерактивни ресурси.

Трети етап:

1. Разработване на учебни модули и на образователни ресурси по различни здравни теми.

2. Привличане на читалищата и младежките организации за насърчаване на здравната информираност, вкл. и чрез прилагане на подхода „Връстници обучават връстници“.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 673 на Министерския съвет от 29.09.2023 г.