Стратегически документи

План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2022 - 2027 г.

Планът за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2022 - 2027 г. и националната програма за изпълнението му са одобрени с РМС 940/ 28.12.2023 г.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 940 на Министерския съвет от 28.12.2023 г.