Стратегически документи

Национална карта на висшето образование в Република България за 2023 г.

Националната карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ) е разработена, приета и се актуализира в съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021–2030 година.

Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 1а от ЗВО Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката приема и актуализира ежегодно Национална карта на висшето образование в Република България.

Целите на НКВОРБ са:

– да определи профилната и териториалната структура на висшето образование в Република България по професионални направления и специалности от регулираните професии в съответствие със социално-икономическото развитие и потребностите на пазара на труда;

– да идентифицира потребностите за развитие на висшето образование по региони и на наличния ресурс от преподаватели и потенциални кандидат-студенти, отчитайки и възможностите за привличане на чуждестранни студенти и на българи, живеещи в чужбина;

– да подпомага формулирането на политики за балансирано развитие на мрежата от висши училища според потребностите на регионите и според реалните възможности, както и за допълнително развиване на системата за контролиран от държавата субсидиран прием в държавните висши училища в съответствие с националните и регионалните потребности и с прогнозите за бъдещо развитие на пазара на труда.


Документът е валиден до края на : 2024 г.
Документът е приет с Решение № 10 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.