Стратегически документи

План за интегрирано развитие на община Сунгурларе за периода 2021 - 2027 г.

 

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) е основен документ за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие на местно ниво. ПИРО за периода 2021–2027 г. съвместяват в рамките на един документ елементите на
действащите в периода 2014–2020 г. общински планове за развитие (ОПР) и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР).


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 300 на Общинския съвет от 31.10.2022 г.