Стратегически документи

Актуализиран План за интегрирано развитие на Община Враца за периода 2021 г. – 2027 г.

 

Планът за интегрирано развитие на Община Враца за периода 2021-2027 г. (ПИРО) е приет с Решение № 340/30.03.2021 г., изменено и допълнено с Решение № 366/27.04.2021 г. на Общински съвет - Враца и е със 7-годишен период на действие. Спазени са изискванията за осигуряване на публичен достъп на документа и той е публикуван на интернет страницата на Община Враца1 и на портала за обществени консултации на Министерския съвет2, съгласно нормативно регламентирано задължение на общинската администрация.
ПИРО е основният стратегически документ за управление на общината през следващите седем години и определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Враца. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината, общо 23 населени места – общинският център град Враца и 22 села. Документът обвързва предимствата и потенциала за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията и връзките ѝ с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северозападен регион за планиране от ниво 2.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 115 на Общинския съвет от 27.02.2024 г.