Стратегически документи

Национална програма „Модернизация на библиотеките в държавните висши училища“

Националната програма „Модернизация на библиотеките в държавните висши училища“ има за цел подобряване средата на работа в библиотеките на държавните висши училища.

Програмата ще бъде с продължителност от 36 месеца, като се предвижда финансиране за осъществяване на следните дейности, разделени на модули:

Модул 1 – Изграждане на автоматизирани библиотечно-информационни системи. Абонамент и закупуване на библиотечни единици, осигуряване на лицензиран достъп до онлайн ресурси;

Модул 2 – Ремонтни дейности и осигуряване на специализирано оборудване.

Очаквани резултати:

Модул 1 „Изграждане на автоматизирани библиотечно-информационни системи в библиотеките на държавните висши училища. Абонамент и закупуване на библиотечни единици, осигуряване на лицензиран достъп до онлайн ресурси“:

  • Модернизирани библиотечно-информационни услуги, отговарящи на съвременните очаквания и нужди на потребителите;
  • Увеличен брой библиотечни ресурси и улеснен достъп на потребителите до тях.

Модул 2 „Ремонтни дейности и осигуряване на специализирано оборудване“:

  • Обновени библиотечни пространства, отговарящи на съвременните очаквания и нужди на потребителите и служителите;
  • Осигурено съвременно оборудване и техника, позволяващи по-висока ефективност на библиотечно-информационните дейности.


Документът е валиден до края на : 2027 г.
Документът е приет с Решение № 185 на Министерския съвет от 21.03.2024 г.