Стратегически документи

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Добрич (2024-2026 г.)

 

Стратегическата част на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на област Добрич се разработва в контекста на актуалното състояние на образователните институции на територията на областта и проученият капацитет на общините за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Стратегическата част е в съответствие с националната политика в областта на приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование.
Целите и приоритетите на Областната стратегия са съобразени със законовата рамка на процеса на приобщаващо образование в българските образователни институции и изконното право на всяко дете да бъде приобщено и ценено, да се гарантира достъпа му до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални потребности.
В Областната стратегия се уреждат обществените отношения, свързани с процесите на приобщаващото образование, както и дейностите на всички институции в системата на предучилищното и училищното образование за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.


Документът е валиден до края на : 2026 г.
Документът е приет с Протокол № ОКД-01-04-1 на Областния съвет за развитие от 09.04.2024 г.