Стратегически документи

Национални програми за развитие на образованието за 2024 г.

Националните програми за развитие на образованието се изпълняват със средства от държавния бюджет съгласно чл. 280, ал. 3, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Чрез разходите за изпълнението им се реализират национални мерки и дейности, чиито цели не могат да бъдат постигнати в желаната степен, ако се финансират само в рамките на средствата по стандарти за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата/учениците, подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие, развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие.

Националните програми (НП) за 2024 г. са разработени в съответствие с приоритетните области и заложените цели в Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030).

С изпълнението на НП се цели повишаване на обхвата и качеството в предучилищното и училищното образование, намаляване дела на преждевременно напусналите училище и подобряване на образователните резултати; повишаване нивото на компютърните и цифрови умения, на дигиталните умения и компетенции, на образователните иновации. Специален фокус е развитието на личностния потенциал на децата и учениците, откриването и развитието на заложбите и талантите им чрез разнообразни педагогически форми и дейности по интереси, осигуряването на достъп до образование и грижи в ранна детска възраст с високо качество. Акцент е и разширяването на професионалното образование и обучение, модернизирането на училищната инфраструктура и на образователната среда като цяло, осигуряването на условия за квалификация на педагогическите специалисти и подкрепа на новоназначени учители и директори.

С настоящото Решение на МС  ще се изпълняват 22 национални програми. Преобладаващата част от тях са изпълнявани и през 2023 г. с доказана ефективност и успешна реализация в предходните години. Предлагат се две нови Национални програми НП „Безопасност на движението по пътищата“ и  НП „Без агресия за сигурна образователна среда“, насочени към превенция на насилието и тормоза в образователните институции и към образование за устойчиво развитие в областта на пътната безопасност.

Срокът за изпълнение на националните програми е различен с оглед спецификата на всяка една от тях, като същият е посочен във всяка една програма

 


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 295 на Министерския съвет от 24.04.2024 г.