Стратегически документи

Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука” – 2024 (ВИХРЕН – 2024)

Дългосрочната цел на Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2024 (ННП ВИХРЕН – 2024) е значителното повишаване на качеството на човешките ресурси за провеждане на научни изследвания в България на най-високо ниво наред с осъществяването на трайна положителна промяна на институционалната култура за подкрепа на научните изследвания. Реализирането на ННП ВИХРЕН – 2024 ще подпомогне бързото изграждане на критична маса от перспективни учени в дадена област, които да работят заедно по висококонкурентна оригинална научна тема, ръководени от установен/водещ изследовател по правилата на европейските научни програми.

Бенефициенти по програмата са учени, съвместно с български висши училища или научни организации, които са акредитирани да обучават докторанти.

ННП ВИХРЕН – 2024 ще се изпълнява на конкурсен принцип от Фонд „Научни изследвания“.

Срокът на изпълнение на ННП ВИХРЕН – 2024 е 8 години (2024 г. – 2031 г.).


Документът е валиден до края на : 2031 г.
Документът е приет с Решение № 403 на Министерския съвет от 13.06.2024 г.