Стратегически документи

Национална аптечна карта

С Националната аптечна карта се определят областите, общините и населените места с недостиг на открити аптеки чрез извършване на анализ на достъпа на населението до аптеки, които осъществяват различните видове дейности.

Националната аптечна карта е приета с Решение № 918 от 20 декември 2023 г. на Министерския съвет и е обнародвана в Държавен вестник бр. 106 от 22 декември 2023 г.

Приложенията към Решение № 918 от 20 декември 2023 г. са налични като притурка към ДВ бр. 106 от 22.12.2023 г. и в Правно-информационната система на Министерския съвет


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 918 на Министерския съвет от 20.12.2023 г.