Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Шабла 2005 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Шабла 2005 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

 

Целта на Междинната оценка е да подпомогне управлението на Общинския план за развитие. Разработена е върху аналитичен обзор и сравнителен анализ на резултатите от действието на Общинския план за развитие на Община Шабла с цел отразяване на настъпилите социално-икономически промени на местно ниво, както и на реформата на регионалната политика на ЕС. Междинната оценка на Общинския план за развитие на Община Шабла е приета с Решение № 794/21.09.2011 г.

Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Шабла за периода 2007-2013 г. приета с Решение № 623 от 28.01.2015 г. на Общински съвет гр. Шабла.

 

 


Документът е валиден до края на : 2013 г.