Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Кърджали 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Кърджали 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие.

Докладът за междинна оценка на изпълнението на плана за развитие на Община Кърджали – 2007-2010 г. разглежда постигнатите резултати и напредъка по изпълнението на Плана по отношение на  заложените цели.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 291 на Общинския съвет от 29.09.2009 г.