Стратегически документи

Общински план за развитие на Община Цар Калоян 2007 - 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Цар Калоян 2007 - 2013 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия.

Междинната оценка на Общинския план за развитие на Община Цар Калоян 2007 - 2013 г. има за цел да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Цар Калоян.


Документът е валиден до края на : 2013 г.
Документът е приет с Решение № 41 на Общинския съвет от 19.07.2005 г.