Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005 - 2015 г.

Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005 - 2015 г.

Изготвена е Междинна оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Кюстендил 2005 -2015г.

Окончателният доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Кюстендил 2007-2013 г. е приет с Протокол от заседание на Областния съвет за развитие - Кюстендил от 12.05.2015 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.