Стратегически документи

Национална жилищна стратегия на Република България

Стратегията определя основните цели и подцели на новата жилищна политика и очертава принципите и насоките на управленската дейност за подобряване състоянието на жилищния фонд и на жилищната среда и повишаване степента на жилищната задоволеност.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 395 на Министерския съвет от 14.05.2004 г.