Стратегически документи

План за управление при кризи вследствие на терористична дейност

Планът описва организацията за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт при овладяване на кризи, възникнали вследствие на терористична дейност. Предмет на плана са и процедурите и отговорностите за информиране на международни организации и други структури, по ред определен в международни договорености и споразумения


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 572 на Министерския съвет от 02.09.2008 г.