Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Варна 2005 - 2015 г.

Стратегията за развитие на област Варна е основен стратегически документ, който определя дългосрочните цели и приоритети на областната политика за развитие и устройство и съгласува целите и приоритетите на плановите документи от по-високите нива - Националната стратегия за регионално развитие и Плана за развитие на Североизточния район, с политиките и ресурсите на общинското ниво. Тя е документ, който отразява принципите и подходите на  европейската политика за регионално развитие, ориентирана към икономическото и социалното сближаване и формира общата рамка за развитие и устройство на областта. Областната стратегия има интегрален характер, като обхваща създаването на условия за балансирано и устойчиво развитие на областта и общините в нея. По своята същност тя е основен ориентир за общинските планове за развитие, източник на идеи и стратегически документ за разработване на конкретни мерки в тях.
Хоризонтът на стратегическия документ обхваща периода 2005 – 2015 г.

Вече е изготвена и Междинна оценка на стратегията за развити на област Варна, а Актуализраният документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Варна е в процес на изготвяне към настоящия момент.  


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол на Областния съвет за развитие от 29.06.2005 г.