Стратегически документи

Областна програма за енергийна ефективност на Област Варна

Областната програма за енергийна ефективност на Варненска област е изработена на основата на държавната политика по енергийна ефективност /ЕЕ/ и възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/, приоритетите за развитие на областта като цяло и отчита предвижданията на общинските програми за енергийна ефективност и ВЕИ (общините Варна, Белослав, Аврен, Аксаково, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Вълчи дол, Ветрино, Провадия, Суворово и Бяла). Основната цел на документа е намаляване енергоемкостта на дейностите във всички икономически и обслужващи сектори и административното управление (индустрия, енергетика, селско стопанство, обслужването, държавната администрация, образованието, здравеопазването, домакинства и услуги, общ сграден фонд). Редовният доклад за напредъка на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз (ЕС) констатира, че енергийната ефективност в България е ниска, макар че има законодателен напредък.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол на Областния съвет за енергийна ефективност от 09.02.2005 г.