Стратегически документи

Общинска програма за закрила на детето в Община Царево за 2010 г.

Очакваните резултати от изпълнението на програмата

1. Създаване на предпоставки за премахване на неграмотността и създаване на условия за продължаване на образованието на децата.
2. Ограничаване броя на децата отпадащи от училище.
3. Опазване здравето на децата.
4. Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното детство и достъпа до образование и професионална подготовка.
5. Увеличаване на броя на посещаващите детска градина и училища деца от семейства в неравностойно социално положение.
6. Намаляване броя на децата постъпващи в специализирани институции.
7. Повишаване обществената информираност за реформата в грижите за децата.
8. Запознаване на децата в училищна възраст с правата на децата.


Документът е валиден до края на : 2010 г.
Документът е приет с Решение № 408 на Общинския съвет от 12.04.2010 г.