Стратегически документи

Програма за развитие на туризма в Община Царево 2009 - 2013 г.

Програмата за развитие на туризма в Община Царево е разработена в изпълнение на чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.
Програмата ще се изпълнява с активното участие на всички заинтересовани от развитието на туризма институции в общината – общинска администрация, бизнес, НПО, държавни структури, училища и др. Основна роля при изпълнението на програмата ще играе Консултативният съвет по туризъм към кмета на Община Царево .
Общинската програма за развитие на туризма отразява вижданията за развитието на туризма на територията на цялата община. Тъй като развитието на туризма на дадената територия касае широк кръг от заинтересовани страни – хора и институции, те са включени в процеса на планиране, за да се гарантира, че изработената програма отразява нуждите им и ще постигне баланс между интересите на всички тях. Това дава възможност още на предварителния етап да се договорят и разпределят определени роли и отговорности, за да не се натоварва администрацията с невъзможни очаквания от една страна, и да се увеличат шансовете за реално изпълнение на заложените дейности – от друга.


Документът е валиден до края на : 2013 г.