Стратегически документи

Програма за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода

Програмата отразява намеренията на Правителството за провеждане на последователна и цялостна политика в наказателно-изпълнителната област, с акцентирането на вниманието и усилията на изпълнителната власт върху подобряване условията на бит и живот в българските пенитенциарни институции и привеждането им в съответствие с международните минимални стандарти, приети за местата за задържане и Европейските правила за затворите.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол № 32.47 на Министерския съвет от 08.09.2010 г.