Стратегически документи

Стратегия за развитие на социалните услуги в Област Търговище 2011 - 2015 г.

Стратегията за развитие на социалните услуги в Област Търговище 2011 - 2015 г. е част от политиката на българското правителство за децентрализация на планирането на социалните услуги на регионално и местно ниво. Тя е разработена от областни експертни и тематични екипи с активно участие на заитересованите страни.

Актуализираната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Търговище 2011-2015 г. е приета от Областния съвет за социално включване и подкрепа с решение 2/26.09.2012 г. , съгласувана с Областния съвет за развитие с Решение №1 по Протокол №26/11.01.2013 г.

Координационният механизъм за взаимодействие е приет от ОССВП с Решение №1/18.04.2012 г.

Мониторинговият доклад за изпълнението на стратегията за 2012 г. е приет с Решение №1 от Протокол №3/10.12.2012 г. на Областния съвет за социално включване и подкрепа;

Мониторинговият доклад за изпълнението на стратегията за 2013 г. е приет с Решение №1 от Протокол №2/03.12.2013 г. на Областния съвет за социално включване и подкрепа;

Мониторинговият доклад за изпълнението на стратегията за 2014 г. е приет с Решение №1 от Протокол №2/22.12.2014 г. на Областния съвет за социално включване и подкрепа;


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 22.1 на Областния съвет за развитие от 27.10.2010 г.