Стратегически документи

Политика в областта на електронните съобщения на Република България

Целта на политиката в областта на електронните съобщения е да осигури лесен достъп на населението и бизнеса до съвременни, ефективни, качествени и сигурни електронни съобщителни услуги, чрез създаване на условия за развитие на сектора на електронни съобщения, насърчаване на инвестиционната политика и внедряване на технологични нововъведения. Тези електронни съобщителни услуги трябва в максимална степен да задоволят нуждите на потребителите от гледна точка на начина, по който те се предоставят, цената и качеството им.

Политиката в областта на електронните съобщения на Република България отменя Актуализираната секторна политика в далекосъобщенията на Република България от 2004 г.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 972 на Министерския съвет от 29.12.2010 г.