Стратегически документи

Национален план за защита при бедствия

Националният план за защита при бедствия е изготвен на основание чл.62, ал.2, т.2 от Закона за защита при бедствия.

Националният авариен план за борба с нефтени разливи в Черно море е част от Националния план за защита при бедствия. Той е приет с Решение № 868 на Министерския съвет от 01 декември 2011 г.

Националният план за защита при бедствия е изменен с Решение № 1004 на Министерския съвет от 12 декември 2012 г. Публикуван е консолидираният вариант.

С Решение № 1004 на Министерския съвет от 12 декември 2012 г. към плана са добавени Част 1: Защита при земетресение и Част 2: Защита при наводнение.

С Решение № 767 на Министерския съвет от 14 септември 2012 г. към плана е добавена Част 3: Външен авариен план на АЕЦ "Козлодуй". Решението е изменено с Решение № 509 на Министерския съвет от 17 юли 2014 г. (Публикуван е консолидираният вариант на плана)

Планът за управление на риска от бедствия (ПУРБ) за България определя цели, инвестиционни приоритети и финансови механизми за управление на този риск. ПУРБ подкрепя прилагането на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ) 2018–2030 г., приета през април 2018 г. от Министерския съвет (МС), за да предостави всеобхватна визия и принципи, очаквани резултати и стратегически цели за управление на риска от бедствия (УРБ) и свързаната с това адаптация към изменението на климата. Оперативните цели за УРБ за следващите пет години са определени в Националната програма за намаляване на риска от бедствия (НПНРБ) 2021-2025 г., която ПУРБ също поддържа.

Планът за УРБ има за цел да информира отговорните институции, заинтересованите страни и широката общественост за целите, мерките, инструментите и ресурсите за УРБ в България. Той служи като основа за изграждане на консенсус между заинтересованите страни и подпомага изпълнението на съответното отключващо условие на Европейския съюз (ЕС), свързано с финансовите ресурси за 2021–2027 г., предназначени за намаляване на риска от бедствия и за адаптиране към изменението на климата. Освен това той подкрепя и прилагането на Парижкото споразумение и допринася за разработването и прилагането на планиращите документи, свързани със защитата от бедствия в Република България.

Планът за УРБ предлага шест обобщаващи цели за три времеви периода: до 2025, 2030 и 2040 г. Те включват: (а) повишаване на осведомеността за риска от бедствия сред населението и заинтересованите страни; (б) укрепване на институционалния капацитет; (в) подобряване на ефективността на УРБ и свързаното с него планиране; (г) повишаване на ефективността на междуинституционалната координация и на диалога между институциите и гражданите, академичните среди, бизнеса и неправителствения сектор; (д) повишаване на ефективността на финансирането на УРБ; и (е) укрепване на икономическата, социалната, здравната и екологичната устойчивост.


Документът е валиден до края на : 2040 г.
Документът е приет с Решение № 973 на Министерския съвет от 29.12.2010 г.