Стратегически документи

Актуализирана стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г.

Документът цели да се гарантира създаването на цялостна рамка за управление на отработеното ядрено гориво и на всички видове и категории радиоактивни отпадъци, с изключение на РАО от военни приложения. Тази рамка следва да формулира приложимо законодателство, политика и стратегия за развитие. Стратегията определя курса или начина на действие в съответствие с енергийната политика на страната, избран измежду алтернативите и с оглед на конкретните условия в страната и определя настоящите и бъдещите решения. Стратегията се базира на системния метод, включващ избор и разработване на конкретни решения за отделните взаимосвързани етапи от управлението на ОЯГ и РАО. Тези етапи са подчинени на една цел, като това позволява значително да се намали количеството насоки за приемане на тези решения.

Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г., на база на която е извършена актуализацията е приета с Протокол  № 1.5 на Министерския съвет от 05 януари 2011 г. 

 


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Протокол № 35.31 на Министерския съвет от 02.09.2015 г.