Стратегически документи

План за развитие на въоръжените сили на Република България

Планът за развитие на въоръжените сили е резултат от Прегледа на структурата на въоръжените сили. Концептуалната част от прегледа приключи с изработването на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили на Република България в качеството й на програма за развитие на въоръжените сили, приета с решение на Народното събрание. Тази програма ще се осъществи на практика посредством Плана за развитие на въоръжените сили и Дългосрочния инвестиционен план.Въпросите на модернизацията ще бъдат обособени в Дългосрочния инвестиционен план. Двата плана са взаимосвързани, като последният е от решаващо значение за постигането на заложеното в първия план.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Постановление № 333 на Министерския съвет от 29.12.2010 г.