Стратегически документи

Областна програма за енергийна ефективност 2011 - 2016 г. на Област Търговище

Пограмата е разработена на основание чл. 11, ал.1 от Закона за енергийна ефективност. Предложените в програмата механизми и мерки за повишаване на енергийната ефективност на крайните потребители, действията за оптимизиране на крайното енергопотребление, както и финансовите инструменти за реализирането им, идентифицират възможностите и бариерите за провеждане на политика по енергийна ефективност на територията на областта.


Документът е валиден до края на : 2016 г.
Документът е приет с Решение № 2 на Областния съвет по енергийна ефективност от 23.03.2011 г.