Стратегически документи

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г.

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства  в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.

Стратегията е изградена на база съществуващата Национална стратегия за регионално развитие за периода 2005 – 2015 г., актуализираният документ за нейното изпълнение и междинния доклад от нейното изпълнение.

 

Междинният доклад за изпълнение Националната стратегия за регионално развитие на Република България за  периода 2012 – 2022 г. е одобрен с Решение № 425 на Министерския съвет от 19 юли 2019 г.


Документът е валиден до края на : 2022 г.
Документът е приет с Решение № 696 на Министерския съвет от 24.08.2012 г.