Стратегически документи

Областна стратегия за интегриране на ромите на Област Кърджали 2012-2020 г.

Областна стратегия за интегриране на ромите и на лицата в неравностойно положение от другите етнически групи в област Кърджали (2012-2020),  е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво. Тя е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012 г.

Областната стратегия за интегриране на ромите и на лицата в неравностойно положение от другите етнически групи е създадена въз основа на заповед № РД-09-239/28.11.2012 г. на областния управител на област Кърджали в процес на партньорство между заинтересованите страни в област Кърджали – областна администрация, общински администрации и съвети, институции от държавния и гражданския сектор. В израбoтването на Стратегията са включени и представители на местната общност.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Заповед № РД-09-239 на Областен управител от 28.11.2012 г.