Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Кърджали 2011-2015 г.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги е съгласувана от Областния съвет за развитие на област Кърджали с Решение № 01/23.01.2010г., взето с Протокол № 01/23.12.2010 г. и от Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Кърджали с писмо № 609-20/29.10.2010г и утвърдена от Областния управител на област Кърджали със Заповед № РД-09-1/04.01.2011г.

Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение стратегията покрива всички общини на територията на област Кърджали, като се обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на областта през следващите пет години (2011 – 2015 г.)


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 01 на Областния съвет за развитие от 23.01.2010 г.