Стратегически документи

Областна стратегия за младежта на Област Варна 2013-2020 г.

Областна стратегия за младежта на област с административен център гр. Варна (2013-2020) е документ, задаващ насоките за изпълнение на младежката политика на областно ниво и прилагането на целенасочен интегриран подход при нейното реализиране. Тя се приема в изпълнение на Националната стратегия на Република България за младежта (2010-2020). Настоящата  областна стратегия за младежта се утвърждава от Областния управител на област с административен център гр. Варна.


Документът е валиден до края на : 2020 г.