Стратегически документи

Областна стратегия за интегриране на ромите на Област Силистра 2012-2020 г.

Областната стратегия стриктно следва целите, задачите и дейностите, които постави за решаване и изпълнение Националната стратегия на Република България за интегриране на  ромите 2012-2020 г., (приета с Решение на Народното събрание на 1 март 2012 г.)


Документът е валиден до края на : 2020 г.