Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Плевен 2011-2015 г.

В дългосрочен план Областната стратегия за социалните услуги цели да превърне област Плевен в регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които допринасят за подобреното качество на живота, максималната самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за индивидите и общностите в риск. Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение стратегията покрива всички общини на територията на област Плевен, като се обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи.


Документът е валиден до края на : 2015 г.