Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2011-2015 г.

Областната стратегия предвижда да осигури достъпни и качествени социални услуги в Софийска област, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи. Разработването на стратегията е координирано от областен оперативен екип, назначен със Заповед на Областния управител на Софийска област. Изготвянето й е на база проучване на ситуацията, обхващаща периода от 2007 г. до средата на 2010 г.

Годишният мониторингов доклад за Софийска област е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги, заложени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в областта /2011-2015 г./.


Документът е валиден до края на : 2015 г.