Стратегически документи

Областен план за младежта на Област Търговище 2013 г.

Областният план за младежта на област Търговище е разработен въз основа на приоритетите и стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за младежта 2012-2020 г., в изпълнение на Закона за младежта и анализите на потребностите на младежите, представени от общините. Планът разписва изпълнението на националната политика за младите хора в област Търговище на възраст от 15 до 29 години, формирана според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейската политика за младежта.


Документът е валиден до края на : 2013 г.