Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Габрово 2011 – 2015 г.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Габрово 2011-2015 г. цели да създаде условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск като осигури достъпни и качествени социални услуги на територията на област Габрово.Чрез Областната стратегия Габрово се присъединява и към европейските принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в област Габрово, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

 

Актуализацията на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Габрово 2011 – 2015 г. е съгласувана с Решение №2/23.05.2012 г. на Областния съвет за развитие на Област Габрово.

 

Мониторинговият доклад на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Габрово 2011 – 2015 г.  е част от процеса на стратегическо планиране и развитие на социалните услуги, заложени в Областната стратегия.

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Решение № 3 на Областния съвет за развитие от 11.11.2010 г.