Стратегически документи

Областна стратегия за интегриране на ромите в Област Монтана 2012-2020 г.

Областната стратегия за интегриране на ромите в Област Монтана 2012-2020 г. е приета с Протокол № 01/26.03.2013 г. от Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Стратегията е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво и е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.