Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област София 2011-2015 г.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област София 2011-2015 г.  се основава на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство между институциите и социалните партньори, прозрачност и информираност на обществото за провежданите политики.

Реализирането на стратегията ще доведе до подобряване адаптивността, качеството на живот, преодоляване на изолацията и мотивиране на потребителите да се справят със социалната си неравнопоставеност.


Документът е валиден до края на : 2015 г.