Стратегически документи

Стратегия на област Враца за интeгриране на ромите (2012-2020 г.)

Стратегията на област Враца за интeгриране на ромите (2012-2020 г.) е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация на областно ниво, и е приета в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приета с Решение на Народното събрание на 01.03.2012 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Решение № 3 на Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси от 08.04.2013 г.