Стратегически документи

Стратегия на Област Търговище за интегриране на ромите 2012 - 2020 г.

Областната стратегия за интегриране на ромите в област Търговище (2012-2020) задава насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите в Търговищка област. Тя е в съответствие с визията, целите и приоритетите на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), приета от Народното събрание на 1 март 2012 г. Документът кореспондира с международните стандарти в областта на правата на човека.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 2 на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси - Област Търговище от 21.12.2012 г.