Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Силистра 2014-2020 г.

Областната стратегия за развитие е документ от интегрираната система от документи за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, чието разработване е регламентирано със Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му. Стратегията се разработва в контекста на актуалното социално-икономическо състояние на областта и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в Европейския съюз и националните цели и приоритети за регионално развитие при съобразяване с нормативната и институционална среда за нейното прилагане, наблюдение и оценка.

С областната стратегия за развитие се определят целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на областта. Стратегията осигурява съответствие с целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен район, в който се намира областта и същевременно формулира стратегически насоки за разработване на Общинските планове за развитие на съставните общини за периода 2014-2020 г.

----------

Докладът за междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Силистра 2014 - 2020 г. е приет с Решение № 2 по Протокол № 14 на Областния съвет за развитие на област Силистра от 13 февруари 2018 г.

----------

Актуализираният документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Силистра 2018 - 2020 г. е приет с Решение № 3 по Протокол № 14 на Областния съвет за развитие на област Силистра от 13 февруари 2018 г.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 9 на Областния съвет за развитие от 11.06.2013 г.