Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на област Варна- 2014-2020 г.

Областната стратегия за развитие е стратегически документ, който определя обща стратегическа рамка за развитие на областта в средносрочен план, като формулира цели и приоритети за интегрирано и устойчиво развитие. Тази стратегическа рамка се определя въз основа на идентифицирания потенциал за развитие на областната социална и териториална общност. В същото време тя се съобразява с политиките, целите, приоритетите, залегнали в европейската и в националната система за планиране на регионалното развитие.

Целите и приоритетите на Стратегията за развитие на област Варна са съгласувани с плановите документи от по-високите нива - Националната стратегия за регионално развитие и Плана за развитие на Североизточния район за периода 2014-2020, както и с политиките и възможностите на общинското ниво.


Документът е валиден до края на : 2020 г.
Документът е приет с Протокол № 1 на Областния съвет за развитие от 20.06.2013 г.