Стратегически документи

Стратегия на Област Пазарджик за интегриране на ромите (2012-2020 г.)

Стратегията на Област Пазарджик за интегриране на ромите (2012-2020 г.) е приета с Протокол от 11.12.2012 г. на Областен оперативен екип, определен със Заповед № РД-270 от 23.11.2012 г. на Областния управител на Област Пазарджик. Стратегията е утвърдена от Областният управител на Област Пазарджик на 11.12.2012 г. и е документ, задаващ насоките за изпълнение на политиката за социална интеграция на ромите на областно ниво.


Документът е валиден до края на : 2020 г.