Стратегически документи

Стратегия за намаляване на жертвите по пътищата на Област Пазарджик 2012-2015 г.

Стратегията за намаляване на жертвите по пътищата на Област Пазарджик 2012-2015 г. адресира изпълнението на поставените национални стратегически цели в контекста на повишаване безопасността на движението в Област Пазарджик. Тя има за цел след стратегически анализ на състоянието да предложи ориентиран към резултати стратегически план, съдържаш комплекс интегрирани стратегически инициативи във формат на Балансирана система от показатели за ефективност. Документът е приет с Протокол от 14.05.2012 г. на Областната комисия за безопасност на движението по пътищата на Област Пазарджик и е утвърден от Областният управител на Област Пазарджик на 14.05.2012 г.


Документът е валиден до края на : 2015 г.