Стратегически документи

План за намеса при извънредни ситуации, свързани със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти.

Планът е изготвен на основание чл. 42 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН) и в съответствие с чл. 20, параграф 2 на Директива на Съвета 2009/119/ЕО относно налагането на  задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти (OB, L 265/9 от 9 октомври 2009 г.).

Структурата на плана включва три раздела:

Раздел I. Въведение.
Осигурява кратък преглед на целта на плана и основния подход за навременна, ефективна и бърза реакция в случай на извънредна ситуация, причинена от затруднение или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната, по препоръка на Европейската комисия във връзка със затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването в една или повече държави – членки на Европейския съюз, или във връзка с влязло в сила решение на Международната агенция по енергетика за отпускане на запаси или решение на Министерския съвет при криза от местен характер.

Раздел II. Органи по изпълнение на Плана за намеса.
Съдържа функциите и отговорностите по този план на Министерския съвет на Република България (МС), министъра на икономиката и енергетиката, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ) и съответните й служители, Агенция „Митници” (АМ), Национална агенция за приходите (НАП), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и Министерството на вътрешните работи (МВР).

Раздел III. Въвеждане в действие на Плана за намеса.
Описва случаите, при които се предприемат мерки и действия по този план и основни фази по неговото прилагане.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Решение № 594 на Министерския съвет от 04.10.2013 г.