Стратегически документи

Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България

Националният план за действие за устойчива употреба на пестициди е разработен със съдействието и експертната помощ на всички компетентни държавни институции, както и заинтересованите страни – земеделски асоциации, индустрията и неправителствени организации. Инициирането, координацията и цялостния процес по разработване на плана, е осъществено от експерти от Българска агенция по безопасност на храните.
В плана за действие са разписани целите, към които държавата ще се стреми през следващите години и мерките за постигането им. Посочени са показателите, по които ще се определя напредъка, свързан с изпълнението на заложените цели и мерки. Чрез обобщаване и анализиране на информацията, относно употребата на продукти за растителна защита и тяхното въздействие върху здравето на хората и околната среда, ще се проследи постигането на устойчива употреба на пестициди в страната през следващите години.

 

Актуализираният Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България е приет с Решение № 571 на Министерския съвет от 13 август 2020 г.


Документът е валиден до края на : Не е указан срок
Документът е приет с Протокол № 44.33 на Министерския съвет от 21.11.2012 г.