Стратегически документи

Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2025 г.

Актуализираната Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г. е основният стратегически документ, който дава визията за развитие на електронното управление страната.

Документът има три стратегически цели:

1. Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса;
2. Трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси;
3. Популяризиране, достъп и участие.

Реализацията на целите на стратегията ще бъде извършена в съответствие със съвременните тенденции в областта на електронното управление, чрез прилагане на най-нови технологични решения и спазване на следните принципи:
• Политическото лидерство и приемственост при реализацията на дългосрочната политика;
• Централизирано определяне на политиката и осъществяване на управление и контрол и децентрализация при изпълнението й;
• Еднократно събиране на данни за граждани и фирми и многократното им използване;
• Стриктно спазване на всички изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
• Развитие на е-управление, съгласувано с провеждането на административната реформа и усъвършенстването на административните бизнес-процеси;
• Налагане на единен системен подход за постигане на висока ефективност на инвестициите в създаване и поддържане на средства за електронното управление;
• Прозрачност на взиманите решения,  постоянен контрол и оценка на изпълнението при реализиране на приоритетни услуги и проекти с ясен за обществото ефект на база публично достъпна методика;
• Равнопоставено използване на „класически“, „виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“ и други видове технологии, при избор между тях, базиран на технологична и икономична целесъобразност;
• Активно предоставяне/публикуване на данни за свободен достъп от страна на администрациите на всички нива при спазване на определени изисквания за конфиденциалност и сигурност;
• Гарантиране на правата на гражданите в електронния свят, чрез осъществяване на постоянен надзор за законосъобразност и сигурност при обработката на личните данни.

Стратегията служи за основа на базата която се създават секторни политики, стратегии, цели и дейности на ниво министерства, агенции и общински администрации.

Съгласно решението за приемане на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014 – 2020) е предвидено изготвяне на секторни стратегии за развитие на електронното управление в областта на:

1) политика, демокрация и гражданско общество;
2) правосъдие;
3) обществена сигурност и борба с корупцията;
4) здравеопазване;
5) образование и учене през целия живот;
6) наука, иновации и конкурентоспособност;
7) култура и културно наследство;
8) енергетика и енергийна ефективност;
9) опазване на околната среда;
10) търговия, пазари и защита на потребителите;
11) управление на предприятия и производствена дейност;
12) инвестиции и финанси;
13) данъци и мита;
14) информационни технологии и индустрии на знанието;
15) транспорт и комуникации;
16) медии, съдържание и права;
17) туризъм, спорт и здравословен начин на живот;
18) социална политика и трудова заетост;
19) приобщаване и културно многообразие;
20) регионално, общинско и градско управление;
21) земеделие;
22) международни отношения и българска диаспора;
23) архив и архивиране на документи.

------
С решението, с което е приета стратегията е отменена Общата стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015.
------
Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г. приета с Решение № 983 на Министерския съвет от 15 ноември 2016 г. и отмена приета пътна карта с Решение № 245 на Министерския съвет от 05 април 2014 г.
------
С решение № 872 на Министерския съвет от 14 октомври 2016 г.  се приема Секторна стратегия за развитие на електронното управление в агенция „митници“ - „е-митници“ 2016-2020 г. и Пътна карта за изпълнение на секторната стратегия за развитие на електронното управление в агенция „митници“ - „е-митници“ 2016-2020 г. Изменя се и се допълва Решение № 245 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
------
С решение № 300 на Министерския съвет от 27 май 2019 г.  се изменя Решение № 872 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016-2020 г. и на Пътна карта за изпълнение на Секторната стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „е-Митници“ 2016-2020 г. Изменя се и се допълва Решение № 245 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
------
Актуализираната Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г., Актуализирана Пътна карта за изпълнение на Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2023 г. и Концепция за регистрова реформа са приети с Решение № 546 на Министерския съвет от 18 септември 2019 г.
------
Секторна стратегия за развитите на електронното управление в Националния осигурителен институт - „е-осигуряване” 2018 - 2023 г. и Пътна карта за изпълнение на Секторна стратегия за развитите на електронното управление в Националния осигурителен институт - „е-осигуряване” 2018 - 2023 г. са приети с Протокол № 39 на Министерския съвет от 18 септември 2019 г.
------
Годишният доклад за напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2023 г. и на мерките от Пътната карта за нейното изпълнение за периода 18 септември 2019 г. - 31 май 2020 г. във връзка с т. 7 от Решение № 546 на Министерския съвет от  2019 г. е одобрен с Протокол № 50 на Министерския съвет от заседание на 26 август 2020 г.
------
Актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2025 г. и Актуализираната концепция за регистрова реформа са приети с Решение № 298 на Министерския съвет от 2 април 2021 г.
------
Годишният доклад за напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 - 2020 г. и на мерките от Пътната карта за нейното изпълнение за периода 01.06.2020 г. - 31.05.2021 г. е одобрен с Протокол № 40 от заседание на Министерския съвет на 28 юли 2021 г.


Документът е валиден до края на : 2025 г.
Документът е приет с Решение № 163 на Министерския съвет от 21.03.2014 г.