Стратегически документи

Актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г.

Стратегията има за задача да осигури трайна конкурентоспособност на България като туристическа дестинация, да подпомага устойчивото развитие на туристическата индустрия, да се опира в максимална степен на информацията, придобита от маркетинговите проучвания, доклади, анализи и прогнози в т.ч. на международни източници като Световната туристическа организация към ООН, Европейската туристическа комисия, World Tourism & Travel Council, Euromonitor, Eurostat и др., да отчита очакванията и намеренията на всички заинтересовани страни, да е съобразена с изискванията за създаване на правилно, реалистично и стабилно позициониране на България на целевите пазари и да бъде гъвкава.

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в България с хоризонт 2030 г. подготвя набор от дългосрочни стратегии в областта на планирането, инвестициите, вътрешния туризъм, проучванията, предоставянето на услуги, подобряването на инфраструктурата и транспорта, професионалната подготовка и квалификация на заетия в туризма персонал, диверсификацията на туристическия продукт, възстановяване и поддръжка на съществуващи туристическо зони и подобряване облика на дестинацията като цяло.

 

Актуализираната национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и Планът за действие към нея за периода 2017-2020 г. са приети с Решение №65 на Министерския съвет от 02.02.2018 г.


Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Протокол № 22.1 на Министерския съвет от 04.06.2014 г.