Стратегически документи

Областна стратегия за развитие на Област Монтана 2005 - 2015 г.

Областната стратегия за развитие на Област Монтана 2005 - 2015 г. се изработва на основание Закона за регионалното развитие. Стратегията определя дългосрочните цели и приоритети за развитие на областта и е изготвена в съответствие с Националната стратегия за развитие и Регионалния план за развитие на Северозападния район за планиране.

Изготвена е Междинна оценка на Областната стратегия за развитие на област Монтана 2005 - 2015г., която е приета с Протокол от заседанието  на Областния съвет за развитие от 26.01.2011г.

Актуализираният документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на Област Монтана 2012-2013 г.  е приет с Протокол от заседанието на Областния съвет за развитие от 28.03.2013 г.

 


Документът е валиден до края на : 2015 г.
Документът е приет с Протокол № 03 на Областния съвет за развитие от 28.12.2005 г.